Үйл ажиллагааны ил тод байдал

une           МУЗЕЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ
 • Монгол улсын Үндсэнхууль
 • Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль
 • Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Авлигын эсрэг хууль
 • Архивын тухай хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
 • Музейн дүрэм
 • Соёлын өвийн хамгаалах тухай хууль
 • Соёлын тухай хууль
 • Захиргааны хариуцлагын тухай хууль
 • Иргэний хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль
 • Төрийналбаныстандарт
 • УИХ-ын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр
 • УИХ-ын 2002 оны 41 дүгээртогтоолоорбатлагдсанАвлигатайтэмцэх үндэснийхөтөлбөр
 • Төрийналбанызөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээртогтоол / Гэрээбайгуулахзаавар, ТАХ-ийн үйлажиилагааны үрдүн, мэргэшлийнтүвшинг үнэлэхжурам/
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 160 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийнзарлиг, Засгийнгазрыншийдвэрийгхэрэгжүүлэхажлыгзохионбайгуулах, үрдүн, биелэлтийгдүгнэхмэдээлэхжурам”
 • “Байгууллагын архивын ажлын үндсэнзаавар” 2007 он/
 • Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт 2011 он
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын үндсэн заавар 2009 он
 • Аймгийн хөгжлийнбодлого, стратегитөлөвлөгөө /2012-2031 он/
 • УИХ-ын Хууль зүйнбайнгынхорооны 2012 оны 05 дугаартогтоолоорбатлагдсан“Албантушаалтныхувийнашигсонирхлынмэдүүлэгболонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийнмаягт, түүнийгбүртгэх, хянах, хадгалахжурамбатлах”тухай